Všeobecné obchodní podmínky (včetně reklamačního řádu) 
prodávajícího (dodavatele), společnosti Schweizer International s.r.o., se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí 493/5, PSČ 160 00, IČO: 607 45 258, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18726 vedená u Krajského soudu v Brně

 

platné pro internetový obchod se zbožím na www.leubrainstimulator.cz

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro veškeré nákupy prováděné prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) prostředky komunikace na dálku v internetovém obchodě www.bestofnature.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Provozovatelem internetového obchodu a dodavatelem (prodávajícím) je společnost Schweizer International s.r.o., se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí 493/5, PSČ 160 00, IČO: 607 45 258, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18726 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Veškeré právní vztahy vzniklé ze smluv vzniklých na základě internetového obchodu www.leubrainstimulator.cz či v souvislosti s těmito smlouvami a veškeré právní vztahy v souvislosti s tímto internetovým obchodem se řídí právem České republiky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jazyk uzavření těchto smluv je český.   

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními českých právních předpisů na ochranu spotřebitele. 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je kupující osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je kupující osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.bestofnature.cz  vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Nákup zboží – postup při uzavření smlouvy
a) Zboží prodávané v našem internetovém obchodě www.bestofnature.cz je roztříděno do kategorií podle jednotlivých druhů. U každého námi dodávaného výrobku je vedle jeho popisu připojena informace o ceně včetně DPH, kód výrobku, fotografie, doplňkové informace o výrobku.

b) Po vybrání konkrétního zboží kupující klikne na tlačítko "Vložit do košíku". Otevře se košík s přehledem objednaného zboží (název zboží, množství, cena) a formulářem, který je potřeba vyplnit pro úspěšné dokončení nákupu. Pokud si kupující přeje zakoupit více kusů  zvoleného zboží, vybere v rámečku "Počet" požadovaný počet kusů. Zboží se do košíku automaticky vloží a přepočítá se cena. V průběhu nakupování může kupující kdykoli zobrazit obsah nákupního košíku pomocí odkazu "Nákupní košík“. Zboží vložené v košíku ještě neznamená nákup, ten proběhne až po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře.

c) Pokud kupující chce některé zboží z nákupního košíku odstranit, stačí stisknout ikonu "Odebrat" u dané položky a zboží se z košíku odstraní.

d) Poté, co kupující ukončí nákup, vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, místo dodání zboží, způsob platby, etc.) , a doplní svou kontaktní platnou e-mailovou adresu, případně telefon. Dále zaškrtne zvolený způsob platby. 

e) Řádným vyplněním objednávky, která obsahuje identifikaci zboží a kontaktní údaje kupujícího a jejím odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit“  kupující projevil vůli uzavřít s prodávajícím konkrétní kupní smlouvu. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího na jeho e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři.    

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu. 

Dodání zboží: 
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na  adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si jako kupující vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte jako kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Rozvoz zboží prodávající zajišťuje po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišen podle zvoleného způsobu dopravy.


Způsoby dodání:

poštou 
• přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.
• u objednávky zboží nižší než 1.250,-Kč účtujeme kupujícímu poštovné a balné 179,- Kč vč. DPH,
• u objednávky zboží nad 1.250,-Kč kupujícímu neúčtujeme poštovné a balné.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je kujícímu  doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Platební podmínky: 
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud s kupujícím není dohodnuto jinak.
Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání zboží.

Při objednávce nad 1.250,-Kč neúčtujeme kupujícímu žádné poštovné a balné.
Při objednávce nižší než 1.250,-Kč účtujeme kupujícímu poštovné a balné ve výši 179,-CZK, které je kupující povinen zaplatit vedle kupní ceny za objednané zboží.


Způsoby plateb:
a) platba v hotovosti - při převzetí zboží. 
b) platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty. 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů na jeho straně (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží v plné výši.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena jím zaplacená kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.


Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
a) Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nejlépe emailem) následujícího (či podobného) znění “Tímto  odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Jméno a příjmení, adresa, datum a podpis. 

b) Písemný projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručen prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží kupujícím, a to poštou na adresu sídla prodávajícího Schweizer International s.r.o., Puškinovo náměstí 493/5, 160 00 Praha 6 - Bubeneč nebo e-mailem na adresu info@ischweizer.com. Kopii odstoupení kupující přibalí k zásilce, v níž odesílá prodávajícímu zpět zboží.

c) Zboží kupující zašle nebo osobně doručí zpět na adresu zákaznické centrum prodávajícího Schweizer International s.r.o., Štefánikova 281/33, 695 01 Hodonín (sklad) a na zásilce čitelně vyznačí slovo „odstoupení“.

d) Zboží, které bude odesíláno zpět prodávajícímu zašle kupující pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.

e) Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

f)  Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno, byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

g) Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv  
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Datum spotřeby
Životnost výrobku se řídí datem spotřeby, které je na něm vyznačeno.

Neobjednané plnění 
Dodal-li prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, něco bez objednávky a ujal-li se tento spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady prodávajícímu nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Ochrana osobních dat
Společnost Schweizer International s.r.o. jako provozovatel serveru www.bestofnature.cz je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.


Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje: 
• Jméno a příjmení
• Adresu pro fakturaci a dodání zboží
• Telefonické spojení
• Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje: 
• Název firmy
• Adresu pro fakturaci a dodání zboží
• IČO, DIČ
• Telefonické spojení
• Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost Schweizer International s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Svou registrací v internetovém obchodu www.bestofnature.cz souhlasíte se: 
• zpracováním Vašich osobních údajů společností Schweizer International s.r.o. k marketingovým účelům.
• zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je maximálně 1x/14 dní); odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.

Váš souhlas 
Používáním internetového obchodu www.bestofnature.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Změna a výmaz Vašich osobních údajů z registrace / rozesílací databáze 
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte na naši infolinku nebo napíšete na email: info@ischweizer.com. Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána. 
Pokud se rozhodnete vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@ischweizer.com s žádostí o vyřazení. O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni emailem.

LEU Brain Stimulator a LEU Brain Stimulator logo jsou registrovanými obchodními známkami Schweizer International s.r.o.
© 2017 Všechna práva vyhrazena